Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 11:23

Ασκούμενοι Δικηγόροι στο Δήμο Πειραιά

Ασκούμενοι Δικηγόροι στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά προσκαλεί οσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι από 12-09-2017 έως και 21-09-2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η άσκηση για την προσεχή περίοδο, των ασκουμένων στο Δήμο Πειραιά, ξεκινάει την Δευτέρα 02-10-2017 και λήγει στις 31-03-2018, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούμενων υποψηφίων δικηγόρων θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας. Η μηνιαία αποζημίωσή τους ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος – και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι δεν πρέπει να συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής στον Δήμο Πειραιά. Επιπλέον, εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα, με την έναρξη της άσκησής τους στον Δήμο Πειραιά.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί στο Δήμο μας με την παρουσία των ενδιαφερόμενων. Τα ονοματεπώνυμα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων, υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, στο τηλ. 213 2022250, αρμόδια για πληροφορίες κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνη.

Διαβάστηκε 1234 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 11:36

Δημοφιλή Άρθρα

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων